Логін
Пароль
 
Реєстрація
Забули пароль
Митці нашого часу
Митці минулого

Словник чужомовних слів Павла Штепи, літера Т


                Т

табака – тютюн, штамбур
табакерка – тавлинка
табачник – тютюнчак
табеля – чиселя
табельник – числяр
таблетка – пігулька
табльдот – стіл спільний
табльо – малюнок, образ
табу – заборона
табуляріюм – архив римський
табуретка – дзиґлик, див. стулець
таваді – князь грузинський
таверна – шинок, корчма, див. кабак, трактир, пивна
тавматург – див. фокусник
тавтологія – повтор
тавтохронізм – одночасність
талин – чернець індуський
таз – балія, мидниця, миса, миска, (анатом.) – сідниця, див. задниця
тайга – праліс
тайджія – учитель калмуцький
тайком – див. крадьки, секретно, потихеньку
тайкун – король японський
тайм – час, часина, часинка, часиночка
тайна – таємниця, таємничість
тайний – таємничий, таємний
тайник – схованка
тайно – див. тайком, крадьки, секретно
тайфун – буревій, див. буря, ураган, гураган, пурга, смерч, метіль
такеляж – прилади корабельні
такса – оцінка, податок, див. платіж
таксатор – оцінювач
таксі – візник
таксометр – лічилка
таксофон – телефон самочинний
тактовний – ґречний, див. приличний, солідний
талановитий – здібний, кебетний
талант – хист, хисть, кебета, кеба, здібність
талісман – див. амулет
талія – стан, поперек
талон – квиток
тальк – лояк
тальма – накидка, див. одіяння
тамади – див. тостмайстер, тулумбаш
тамаринд – дактиль індуський
тамбур – присінок, огорожа, ряма, див. вестибюль, (музич.) – бубен .
тамбурин – бубен
тамга – власнознак
таможня – митниця
тампанувати (мед.) – затикати, заткнути, позатикати, утикати, уткнути, повтикати
тамплієр – храмовик (лицар)
тампон (мед.) – затичка
танатологія (мед.) – смертознавство
танець – танок, таночок
танк – плаз
танкер – наливник
танкетка – плазок, плазка
танкіст – плазун, пластун
танковий – плазовий
танковий – це танцювальний
тандром – плазовище
танкозавод – плазовня
танкоремонт – плазонаправа
танзаля – танцювальня
тантьєма – винагорода додаткова, див. премія
танцемайстер – танковчитель
танцівник – танцюра, (вона) – танцюрка, танечниця, (дружина) – танцюриха
танцюрист – див. танцівник
тапер – музика
тара – упаковка
таракан – тарган
таран – битак, гуляй–город
таранити – бити, вибивати, вибити, повибивати, пробивати, пробити, попробива-ти, розбивати, розбити, порозбивати
таранка (риба) – тараня
тарантас – див. карета
тарантул (павук) – мизгир
тарарам – див. шум
тарахкати – див. трахати
таратайка – біда, чортопхайка, див. теліга, двоколка, кеб, кабріолет
тараторити – див. говорити
тариф – перевізне
тарілка – полумисок, полумисочок
тарілі – це музичні тарілі
тарта – пекло, див. ад, преісподня, чистилище
тартлета – пундик
тасканина – тяганина, тарганина, воловода, воліка
таскати – волокти, поволокти, виволікати, виволокти, повиволікати, відволікати, відволокти, повідволікати, заволікати, заволокти, позаволікати, зволікати, зволок-ти, позволікати, приволікати, приволокти, поприволікати, увалікати, уволокти, поуволікати, гирити, вигирювати, вигирити, повигирювати, згирювати, згирити, позгирювати, погирювати, погирити, пригирювати, пригирити, попригирювати, забирати, забрати, позабирати, розбирати, розібрати, порозбирати, красти, покрас-ти, викрадувати, викрасти, повикрадувати, накрадати, накрасти, понакрадати, об-крадати, обкрасти, пообкрадати, розкрадати, розкрасти, порозкрадати, носити, не-сти, виносить, винести, повиносити .відносити .віднести, повідносити, заносити, занести, позаносити, зносити, знести, позносити, наносити, нанести, понаносити, переносити, перенести, попереносити, приносити, принести, поприносити, розно-сити, рознести, порозносити, припуджувати, припудити, поприпуджувати, прите-лещувати, прителющити, попрителющувати, скубати, скубти, скубнути, скубону-ти, вискубувати, вискубнути, повискубувати, наскубувати, наскубти, понаскубу-вати, обскубувати, обскубти, пообскубувати, поскубти, ускубувати, ускубти, по-ускубувати, тарабанити ,дотарабанювати, дотарабанити, подотарабанювати, ната-рабанювати, натарабанити, понатарабанювати, потарабанювати, потарабанити, притарабанювати, притарабанити ,попритарабанювати, старабанювати, стараба-нити, постарабанювати, тарганити, дотарганювати, дотарганити, подотарганюва-ти, натарганювати, натарганити, понатарганювати, потарганювати, потарганити, притарганювати, притарганити, попритарганювати, старганювати, старганити, по-старганювати, теребити, дотереблювати, дотеребити, подотереблювати, натереб-лювати, натеребити ,понатереблювати, потереблювати, потеребити, притереблю-вати, притеребити, попритереблювати, тирити, натирювати, натирити, понатирю-вати, потирювати, потирити, притирювати, притирити, стирювати, стирити, по-стирювати, тягати, тягти, тягнути, витягувати, витягнути, повитягувати, відтягу-вати, відтягнути, повідтягувати, затягувати, затягти, позатягувати, натягувати, за-тягнути, понатягувати, підтягувати, підтягнути, попідтягувати, притягувати, при-тягнути, попритягувати, розтягувати, розтягнути, порозтягувати, стягувати, стяг-ти, постягувати, цупити, зіцуплювати, зіцупити, позіцуплювати, нацуплювати, на-цупити, понацуплювати, поцуплювати, поцупити, прицуплювати, прицупити, уцуплювати, уцупити, повцуплювати, цурпелити, вицурпелювати, вицурпелити, повицурпелювати, зіцурпелювати, зіцурпелити, позіцурпелювати, поцурпелювати, поцурпелити, прицурпелювати, прицурпелити, поприцурпелювати
таскатися – див. бродити, тащитися, шмигати, шествувати, скитатися, шататися, шлятися
тать – злодій
тахометр – див. спідометр
тахта – див, диван
тачанка – див. карета, повозка, тарантас, ляндо
тачка – грабарка
тачати – шити, зашивати, зашити, позашивати, зошивати, зішити, позошивати, нашивати, нашити, понашивати, обшивати, обшити, пообшивати, перешивати, пе-решити, поперешивати, пошивати, пошити, підшивати, підшити, попідшивати, ушивати, ушити, повшивати
тащити – див. таскати
тащитися – див. шествувати, бродити, шмигати, шататися, скитатися, шлятися
таяти – танути, витанувати, витанути, повитанувати, дотанувати, дотанути, подо-танувати, потанувати, потанути, станувати, станути, постанувати
твар – тварина, тварина, тваринка, твариночка, тварюка, живина, живизна, звір, звірина, звірина, звіринка, звіреня, звірюка, птаха, пташок, пташинка, пташиночка, пташечка, пташеня, пташенятко, пташа, пташатко, пташина, пташня, птаство, ри-ба, рибка, рибочка, рибонька, рибина, рибинка, рибчина, рибчинка, рибчинонька, рибиська, риб’я, рибині, сотворіння, сотворіннячко, худоба, худобина, худобка, худобинка, худобонька, худібчина, худібка, худібонька
твердити – запевняти, запевнити, упевняти, упевнити, повпевняти, правити, роз-правляти, розправити, порозправляти, справляти, справити, посправляти, товкти, затовкувати, затовкти, натовкувати, натовкти, понатовкувати, потовкувати, потов-кти, стовкувати, стовкти, постовкувати, товкмачити, витовкмачувати, витовкма-чити, повитовкмачувати, натовкмачувати, натовкмачити, понатовкмачувати, пото-вкмачувати, потовкмачити, стовкмачувати, стовкмачити, постовкмачувати, утовк-мачувати, повтовкмачувати, торочити, наторочувати, наторочити, понаторочува-ти, поторочувати, поторочити, оторочувати, оторочити, посторочувати, човпити, зічовпувати, зічовпити, позічовпувати, начовпувати, начовпити, поначовпувати; почовпувати, почовпити, учовпувати, учовпити, повчовпувати, див. говорити, утверджувати
твердіти – тужавіти, витужавлювати, витужавіти, повитужавлювати, потужавлю-вати, потужавіти, стужавлювати, стужавіти, постужавлювати, утужавлювати, уту-жавіти, повтужавлювати, (хліб) – лубуватіти, залубуватіти, зілубуватіти, полубу-ватіти
твердолобий – див. дурак, безтолковий, ідіот, болван
твердь – суходіл, земля, твердінь, див. материк
творитель – творець
тевтон – німець, див. прусак
тезавр – скарб, клейноди, див. сокровище
тезис – теза
тазка – тезко
тезоіменитство – уродинодень, уродини
теїзм – Боговіра, (див. противн. атеїзм)
текіє – чернець турський
текстильний – ткацький
текстуальний – буквальний, літеральний
текстура – тканина
текучий – плинний, плавний, плавкий, проточний
текучий – поточний, біжучий, сучасний, теперішній
теле... – далеко...
телескоп – далекобачка
телетайп – далекодрук
телець – теля, теляточко, талятко, телятенько
теребити
теліга – балагула, биндюки, брика, будара, віз, візок, гарба, кбла, коруца, котига, лойтрак, мажа, мажара, халабуда, халабудка, хура, див. фургон, повозка, двоколка, фіра, фура
теліжка – візок, візочок
темниця – див. тюрма
темнобурий – рудий, рудючий, див. рижий, бурий
темнокоричневий – див. темнобурий, коричневий
темнолиций – див. смуглий, брюнет
темнота – темрява, темнина, темінь, темність, потемок, пітьма, морок
темнувато – потемно, пітьма
темперамент – вдача, вражливість
темпераментний – горячий, запальний, оприскливий
тенденційний – однобічний, нахильний, схильний
тенденція – нахил, схильність
тендер – причепа
тендиніт (мед.) – сухожилкозапал
тендон (анатом.) – сухожилок
тенета – див. сіть
теніс – ситківка
тент – див. палатка
тенькати – дзенькати, дзенькнути, зідзенькати, зідзенькнути, задзенькувати, задзе-нькати, подзенькувати, подзенькати, дзеленькати, дзеленькнути, задзеленькувати, задзеленькати, зідзеленькувати, зідзеленькати, подзеленькувати, подзеленькати, дзеленчати, задзеленчати, зідзеленчати, подзеленчати, цінькати, зацінькувати, за-цінькати, зіцінькувати, зіцінькати, поцінькувати, поцінькати, див. тікати, (серце) – тьохкати, тьохнути, затьохкати, потьохкати, стьохкати, стьохнути
Теодозія – Тодозя
теодоліт – кутомірка, див. алідада
Теодор – Тодор
теократія – церквоволодарство
теолог – богослов
теологія – Богослов’я
теорія – здогад, гадка
теософія – Богопошук
теплиця – теплярня, див. оранжерея
теплінь – тепло, теплина, теплість, див. теплота
тепліти – теплішати, затеплішувати, затеплішати, позатеплішувати, потеплішува-ти, потеплішати, степлішувати, степлішати, постеплішувати
теплота – див. теплінь
теплушка – теплячка
терапевт – лікар, див. доктор
терапевтичний – лікувальний
терапія – лікування
тераріюм – саджавка, див. акваріюм
тераса – ступениця
тератоловий – спотворений, скалічений
тератологія – каліцтвознавство
теребити – сіпати, сіпнути, сіпонути, засіпати, зісіпувати, зісіпати, посіпувати, по-сіпати, скубати, скубти, скубонути, вискубувати, вискубати, повискубувати, зі-скубувати, зіскубати, позіскубувати, наскубувати, наскубати, понаскубувати, об-скубувати, обскубати, пообскубувати, смикати, смикнути, смиконути, висмикува-ти, висмикнути, висмикати, повисмикувати, зісмикувати, зісмикнути, зісмикати, позісмикувати, насмикувати, насмикати, понасмикувати, обсмикувати, осмикнути, обсмикати, пообсмикувати, пересмикувати, пересмикнути, попересмикувати, роз-смикувати, розсмикати, порозсмикувати, усмикувати, усмикнути, повсмикувати, термосити, термоснути, потермосити, потермошувати, потермосити, стермошува-ти, стермосити, постермошувати, торгати, торгнути, торгонути, сторгати, сторгну-ти, посторгати, тарсувати, тарсонути, потарсувати, старсувати, старсонути, торсу-вати .торсати, торсонути, поторсувати, сторсувати, сторсонути, шарпати, шарпну-ти, шарпанути, зішарпувати. зішарпати, обшарпувати, обшарпати, пошарпувати, пошарпати, розшарпувати, розшарпати, порозшарпувати
теребити – це див. шелушити
терези – вагівниця, важниця, вага, кантар
терем – палати, див. дворець, чертог
терзати – гризти, зігризати, зігризти, позігризати, погризати, погризти, угризати, угризти, повгризати, дерти, роздирати, роздерти, пороздирати, краяти, розкраюва-ти, розкраяти, порозкраювати, скраювати, скраяти, поскраювати, мучити .вимучувати, вимучити, повимучувати, замучувати, замучити, позамучувати, зму-чувати, змучити, позмучувати, намучувати, намучити, понамучувати, перемучува-ти, перемучити, поперемучувати, помучувати, помучити, умучувати, умучити, по-вмучувати, точити, поточити, сточувати, сточити, посточувати, шматувати ,зішматовувати, зішматувати, позішматовувати, розшматовувати, розшматувати, порозшматовувати, шарпати, шарпнути, шарпонути, вишарпувати, вишарпати, повишарпувати, зішарпувати, зішарпати, позішарпувати, пошарпувати, пошарпа-ти, розшарпувати, розшарпати, порозшарпувати, див. теребити
територія – земля, край, місцевість, обшир, розлоги, терен, цара
територіяльний – земський, краєвий, місцевий, тереновий
термін – назва, наймення, тямка
термін – реченець
термінальний – кінцевий
треміновий – реченцевий, начасний, своєчасний, пильний, негайний
термінологічний – назовницький
термінологія – назовництво
терміт – див. муравель
термічний – тепловий
термогенний – теплоробний
термограф – теплописка
термоізоляція – теплосхорона
термометр – тепломірка
термопатогенія (мед.) – горячкознавство
терморегулятор – див. термостат
термос – теплярничка
термостат – теплокерунка, див. терморегулятор
термофільний – теплолюбний
термофор (мед.) – вигрівачка
терологічний – звіринний
терор – заляк кривавий, пострах, див. ужах
тероризувати – див. страшити
терорист – залякувач
терористичний – залячний
терпентина – жигунець, див. скипидар
терпіння – терпець, терпіннячко, терплячка
терпіння – див. страждання
терпуг – пильничок
тертушка – тертичка
терцет – триголос
терція – 1/60 миті
теряти – губити, загублювати, загубити, позагублювати, згублювати, згубити, по-згублювати, погублювати, погубити, розгублювати, розгубити, порозгублювати, гайнувати, згайновувати, згайнувати, позгайновувати, погайновувати, погайнува-ти, прогайновувати, прогайнувати, попрогайновувати, (життя) – марнувати, змар-новувати, змарнувати, позмарновувати, помарновувати, помарнувати, промарно-вувати, промарнувати, попромарновувати, (здоров’я) – збавляти, збавити, позбав-ляти, (час) – гаяти, згаювати, згаяти, позгаювати, прогаювати, прогаяти, попрога-ювати, див. тратити
тесак – тесло
тесляр – тесля
тест – випроба, див. експеримент
тестамент – заповіт, духівниця
тетра... – чотири...
тетрагон – чотирикутник
тетрада – чвірка
тетраедер – чотирибічник
тетрапод – чотириніжка (тварина)
теургія – чаклунство, див. магія
течи (вино) – цідити, виціджувати, вицідити, повиціджувати, зіціджувати, зіціди-ти, позіціджувати, націджувати, націдити, понаціджувати, переціджувати, переці-дити, попереціджувати, поціджувати, поцідити, уціджувати, уцідити, повціджува-ти, (вода) – текти, потекти, витікати, витекти, повитікати, дотікати, дотекти, подо-тікати, затікати, затекти, позатікати, натікати, натекти, понатікати, обтікати, обте-кти, пообтікати, потікати, потекти, протікати, протекти, попротікати, розтікати, розтекти, порозтікати, стікати ,стекти, постікати, (дощ) – дощити, видощити, по-дощити, задощувати, задощити, зідощувати, зідощити, позідощувати, надощувати, надощити, понадоіцувати, передощувати, передощити, попередощувати, придо-щувати, придощити, попридощувати, продощувати, продощити, попродощувати, роздощуватися, роздощитися, пороздощуватися, іти, йти, іде, надходити, надійти, понадходити, переходити, перейти, попереходити, крапати, викрапувати, викрала-ти, повикрапувати, закрапувати, закрапати, позакрапувати, накрапувати, накрапа-ти, понакрапувати, перекрапувати, перекрапати, покрапувати, покрапати, прикра-пувати, прикрапати, поприкрапувати, (думка) – линути, долинати, долинути, зли-нати, злинути, полинати .полинути, пролинати, пролинути, упинати, улинути, по-влинати, плинути, випливати, виплинути, повипливати, напливати, наплинати, понапливати, припливати, приплинути, поприпливати, спливат, сплинути, по-спливати, (кров) – цебеніти, вицебеняти, вицебеніти, повицебеняти, зіцебеняти ,зіцебеніти, позіцебеняти, поцебіняти, поцебеніти, юшити, виюшувати, виюшити, повиюшувати, зіюшувати, зіюшити, позіюшувати ,наюшувати, наюшити, пона-юшувати, поюшувати, поюшити, (око) – сльозити, висльозувати, висльозити, по-висльозувати, зісльозувати, зісльозити, позісльозувати, насльозувати, насльозити, понасльозувати, посльозувати, посльозити, (ріка) – пливти, випливати, виплисти, допливати, доплисти, запливати, заплисти, обпливати, обплисти, перепливати, пе-реплисти, спливати, сплисти, упливати, уплисти, текти, витікати, витекти, дотіка-ти, дотекти, затікати, затекти, обтікати, обтекти, протікати, протекти, стікати, сте-кти, (струм) – дзюрити, дзюрнути, видзюрити, видзюрнути, зідзюрити, зідзюрну-ти, надзюрити, надзюрнути, подзюрити, дзюркотіти, дзюркнути, подзюркотіти, зі-дзюркотіти, зідзюркнути, дзурчати, задзурчати, подзурчати, (хмара) – сунути, на-суватися, насунутися, понасуватися, посуватися, посунутися, пересуватися, пере-сунутися, попересуватися, (час) – бігти, збігати, збігти, позбігати, летіти, проліта-ти, пролетіти, попролітати, сходити, зіходити, зійти, посходити, точитися, сточу-ватися, сточитися, посточуватися
тибель – цвях (деревляний)
тибія (анатом.) – гомілка
тигель – топка, топочка, див. топка
тикати (пальцем) – тицькати, тицяти, тицьнути, потицяти, потицькати, штиркати, штиркнути, поштиркати, штирхати, штирхнути, поштирхати
тикати – це казати "ти"
тикатися – пхатися, пхнутися, запихатися, запхатися, позапихатися, пропихатися, пропхатися, попропихатися, спихатися, спихнутися, поспихатися, упихатися, упхатися, повпихатися, сікатися, сікнутися, висікуватися, висікатися, повисікува-тися, досікуватися, досікатися, подосікуватися, зісікуватися, зісікатися, позісіку-ватися, присікуватися, присікатися, поприсікуватися, сунутися, висуватися, вису-нутися, повисуватися, зісуватися, зісунутися, позісуватися, насуватися, насунути-ся, понасуватися, пересуватися, пересунутися, попересуватися, посуватися, посу-нутися, просуватися, просунутися, попросуватися, тицятися, тицьнутися, дотиця-тися, дотицьнутися, натицятися, натицьнутися, потицятися, потицьнутися, утиця-тися, утицьнутися, тручатися, втручатися, втрутитися, повтручатися, стручатися, струтитися, повстручатися, утручатися, утрутитися, повтручатися, устрявати, уст-ряти, повстрявати, див. товкати
тиква – гарбуз, гарбузець, гарбузяка
тикет – квиток
тиктологія (мед.) – пологознавство, див. токологія
тил – запілля, позад
тильда (друк.) – гадючка
тимаріот – дідич турський
тимократія – дуковладство, див. плутократія (противн. охлократія, демократія)
Тимофій – Тиміш, Тимко
тимпан – бубон, литавра, тулумбас, див. барабан
тимпаніт (мед.) – черевонадим
тинктура (мед.) – розчин
тип – образ, форма, зразок
типовий – зразковий, звичайний. (див. противн. – атипичний)
типографія – друкарня
типун (мед.) – пипоть
тир – стрільбиця
тирада – пишномова, балаканина
тираж – наклад
тиран – катюга, кат, див. мучитель, деспотизм, мордувати, тортури
тире – протинка, риска
тирчати – стирчати, вистирчати, вистирчити, повистирчати, стовбичити, вистов-бичувати, вистовбичити, повистовбичувати, настовбичувати, настовбичити, пона-стовбичувати, постовбичувати, постовбичити
тиски – лещата, лабети
титан – велетень, див. великан, гігант, богатир
титулярний – званневий, названий, урядовий
тихомирити – див. здержувати, держати, придержувати, підкоряти, смиряти
Тихін – Тишко
тихоня – тишко
тишина – тиша
тишком – нишком, нищечком, тихенько, тихесенько, див. секретно, тайком, кра-дьки
тікати – цокотіти, цокотнути, зіцокотіти, зіцокотнути, поцокотіти, теленькати, те-ленькнути, вителенькувати, вителенькнути, зітеленькувати, зітеленькнути, поте-ленькувати, потеленькати, див. тенькати
тікати – це див. убігати
тільки – лише, лишень
тільки що – щойно, допіру, доперва
тім’я – маківка, гуменце
тіна – твань, тванюка, баговиння
тісний – щільний, близький, (черевик) – замалий
тіснити (віддих) – спирати, сперти, поспирати, (черевик) – мулити, муляти, зму-лювати, змулити, намулювати, намулити, понамулювати, див. гнітити, пригнічу-вати, нагнітати, пресувати, репресувати
тіснитися – глотити, заглочувати, заглотити, позаглочувати, пхатися, пхнутися, допихатися, допхатися, подопихатися, запихатися, запхатися, позапихатися, напи-хатися, напхатися, понапихатися, попхатися, попхнутися, пропихатися, пропхну-тися, попропихатися, упихатися, упхатися, повпихатися, спиратися, спертися, по-спиратися, тручатися, трутитися, втручатися, втрутитися, повтручатися, потруча-тися, потручитися, утручатися, утрутитися, повтручатися, тулитися, притулювати-ся, притулятися, притулитися, попритулюватися, стулюватися, стулятися, стули-тися, постулюватися, утулювати, утуляти, утулити, повтулювати, тиснутися, доти-скуватися, дотиснутися, подотискуватися, натискуватися, натиснутися, понатис-куватися, потискуватися, потиснутися, протискуватися, протиснутися, попротис-куватися, стискуватися, стиснутися, постискуватися, утискуватися, утискнутися, повтискуватися, див. товпитися, товкати
тістомісилка – тістомісичка
тістомішалка – див. тістомісилка
ткань – тканина, тканинка, тканинонька, тканка
ткачиха – ткаля, ткаха
ткачиха – це дружина ткачева
тлетворний – див. фатальний
тлінний – гнильний, гнилячий, гнилючий, гнилий, див. тлінь
тлінь – гнилизна, гнилятина, гниляччя, див. тліти, тлінний
тліти – гнити, вигнивати, вигнити, вигнисти, повигнивати, догнивати, догнити, подогнивати, загнивати, загнити, загнисти, позагнивати, зігнивати, зігнити, позіг-нивати, надгнивати, надгнити, надгнисти, понадгнивати, перегнивати, перегнити, перегнисти, поперегнивати, погнивати, погнисти, див. тлінь, (дерево) – трухняві-ти, потрухнявіти, струхнявлювати, струхнявіти, пострухнявлювати, трухніти, по-трухнювати, потрухніти, струхнювати, струхніти, пострухнювати, порохнявіти, спорохнявлювати, спорохнявіти, (вогонь) – жевріти, дожеврювати, дожевріти, зі-жеврювати, зіжевріти, позіжеврювати, пожеврювати, пожевріти, прожеврювати, прожевріти
тля – попелиця
тоастмайстер – староста, водій, голувач, ладнач, див. ініціятор, організатор, тама-да, тулубмаш
тобоган – санки однополозові
тобто – себто, с.т.
товар – крам
товар – це худоба
товарний – крамний, крамничий, крамницький, (потяг) – тягаровий
товарознавство – крамознавство
товарообмін – крамообмін
товарооборот – крамообіг
товк – глузд, слушність, пуття, розум, користь, див. сенс, смисл
товкати – пхати, пхнути, випихати, випхати, випхнути .повипихати, відпихати, ві-діпхнути, повідпихати, запихати, запхнути, запхати, позапихати, попихати, попха-ти, попхнути, розпихати, розіпхнути, порозпихати, пропихати, пропхати, пропх-нути, попропихати, спихати, спихнути, поспихати, пхицькати, пхицьнути, випхи-цькати, випхицькнути, повипхицькати, зіпхицькати, зіпхицьнути, позіпхицькати, напхицькати, напхицьнути, понапхицькати, попхицькати, попхицьнути, стусувати, стуснути, стусонути, вистусувати, вистуснути, повистусувати, настусувати, насту-снути, постусувати, постуснути, совманути, совманути, зісовманути, зісовманути, посовманути, посовманути, спонукувати, спонукати, спонукати, поспонукати, ко-пати, копнути, копонути, скопати, скопнути, поскопувати, торгати, торгнути, тор-гонути, заторгати, поторгати, сторгувати, сторгати, тручати, трутити, витручувати, витрутити, повитручувати, відтручувати, відтрутити, повідтручувати, натручува-ти, натрутити, понатручувати, потручувати, потрутити, стручувати, стручити, по-стручувати, турляти, витурлювати, витурлити, потурлювати, потурлити, стурлю-вати, стурлити ,постурлювати, штовхати, штовхнути, штовхонути, виштовхувати, виштовхнути, повиштовхувати, відштовхувати, відштовхнути, повідштовхувати, заштовхувати, заштовхати, позаштовхувати, зіштовхувати, зіштовхнути, позішто-вхувати, наштовхувати, наштовхнути, понаштовхувати, підштовхувати, підштов-хнути, попідштовхувати, поштовхувати, поштовхнути, проштовхувати, проштов-хнути, попроштовхувати, розштовхувати, розштовхнути, порозштовхувати, штур-хати, штурхнути, штурхонути, повиштурхувати, відштурхувати, відштурхнути, повідштурхувати, заштурхувати, заштурхати, позаштурхувати, зіштурхувати, зі-штурхнути, позіштурхувати, підштурхувати, підштурхати, попідштурхувати, по-штурхувати, поштурхати, розштурхувати, розштурхати, порозштурхувати, див. ті-снитися, товпитися
товкмач (їжа) – бараболяник, див. їда, товмач
товкучка – штовхунка (торговельн.) базар, базарисько
товмач – перекладач, див. інтерпретатор, коментатор, товкмач, толмач
товмачити – товкмачити, витовкмачувати, витовкматити, повитовкмачувати, на-товкмачувати, натовкматити, понатовкмачувати, потовкмачувати, потовкматити, стовкмачувати, стовкматити, постовкмачувати, перекладати, перекласти, попере-кладати, див. інтерпретувати, коментувати, пояснювати, роз’яснювати
товпа – юрба, юрбисько, юрма, юрмисько, гурма, гурмисько, галайстра, халастра, зглота, обуза, тичба, тлум, ярчак, див. свора, набрід
товпитися – громадитися, згромаджуватися, згромадитися, позгромаджуватися, нагромаджуватися, нагромадитися, понагромаджуватися, погромаджуватися, по-громадитися, гуртуватися, згуртовуватися, згуртуватися, позгуртовуватися, погур-товуватися, погуртуватися, угуртовуватися, угуртуватися, повгуртовуватися, зби-ратися, зібратися, позбиратися, назбируватися, назбиратися, поназбируватися, по-збируватися, позбиратися, купитися, накуплюватися, накупитися, понакуплювати-ся, покуплюватися, покупитися, скуплюватися, скупитися, поскуплюватися, куп-читися, накупчуватися, накупчитися, понакупчуватися, покупчуватися, покупчи-тися, скупчуватися, скупчитися, поскупчуватися, таборитися, витаборюватися, ви-таборитися, повитаборюватися, зітаборюватися, зітаборитися, позітаборюватися, отаборюватися, отаборитися, поотаборюватися, потаборюватися, потаборитися, стаборюватися, стаборитися, постаборюватися, утаборюватися, утаборитися, по-втаборюватися, юрбитися, з’юрблюватися, з’юрбитися, поз’юрблюватися, поюрб-люватися, поюрбитися, юрмитися, з’юрмлюватися, з’юрмитися, поз’юрмлюватися, поюрмлюватися, поюрмитися, див. тіснитися, товктися
товстий – грубий, грубезний, грубенький, грубань, (вона) – грубуля, гладун, (вона) – гладуха, гладкий, гладючий, гладенький, гладесенький, дебелий, дебеляка, дебе-льний, дебелисько, кипа, киписько, черевань, череванисько, гелевач, гелех, трем-бухач, товпига, опасистий, огрядний, ополистий, випаслий, угодований, див. си-тий, жирний, тучний
товстішати – див. жиріти
товстолиций – див. товстомордий
товстомордий – пикатий
товстопузий – див. пузатий, товстий
товсторилий – див. товстомордий
товстотілий – див. товстий
товстосум – див. багач, буржуй
товстун – див. товстий, пузатий
товстяк – див. товстун
товщина – грубизна, грубина, грубість
товщиною – завгрубшки
тога – див. мантія
тогди – тоді
тогідний – торішній, тогорічний
тогідь – торік
ток – струм, див. струя
токологія – положництво, див. тиктологія
токсикографія (мед.) – трутоопис
токсикологія – трутознавство
токсин – див. яд
токсичний – отруйний, труйливий
толерантність – вирозумілість
толк – див. товк
топковий (словник) – тлумачний, (людина) – див. бистрий, понятливий, примітли-вий
толком – доладу, допуття
толкувати – див. товмачити, пояснювати, роз’яснювати, інтерпретувати, коменту-вати
толмач – тлумач, див. товмач
толь – дьогтьопапір
том – книга
томагавк – сокирка, сікач
томат – помідор
томбуй – кітвопливачка
томити – млоїти, зімлоювати, зімлоїти, позімлоювати, помлоювати, помлоїти, умлоювати, умлоїти, повмлоювати
темність – млосність
томотокія (мед.) – пологорозтин, див. кесарський розтин
тонзиліт (мед.) – мигдалозапал
тонзура – гуменце
тонкорунний – тонкововний
тонус (мед.) – напруга, тон
топати – тупати, тупнути, тупонути, витупувати, витупати, повитупувати, затупу-вати, затупати, потупувати, потупати, ступувати, ступати, тупотіти, затупотіти, потупотіти, протупотіти, ступотіти, гопати, гопнути, гопонути, згопати, згопнути, погопувати, погопати, гупати, гупнути, гупонути, згупувати, згупати, нагупувати, нагупати, понагупувати, погупувати, погупати
топити (молоко) – прягти, запрягти, напрягти, попрягти, упрягти, пряжити, запря-жити, попряжити, упряжити, (піч) – палити, запалювати, запалити, позапалювати, напалювати, напалити, понапалювати, опалювати, опалити, поспалювати, пропа-лювати, пропалити, розпалювати, розпалити, порозпалювати, (сніг) – танути, до-танувати, дотанути, подотанувати, потанувати, потанути, станувати, станути, по-станувати, (метал) – топити, витоплювати, витопити, повитоплювати, натоплюва-ти, натопити, понатоплювати, перетоплювати, перетопити, поперетоплювати, по-топлювати, потопити, розтоплювати, розтопити, порозтоплювати, стоплювати, стопити, постоплювати
топільник – паляч, палій
топір – сокира, сокирка, сокирчина, сокиряка, барда, бардаш, бердянка, фарага
топіт (ніг) – тупанина, тупотня, тупотнява, (гучна) – гупотня, гупотнява, (дитячих) – лопіт, лопітня, (копит) – копіт, копітня
топка – ковбиця, пальне, піч, див. горн
топка – це див. тигель
топливо – паливо
топограф – землемір
топонімія – назовництво географічне
топоньот – бекета, див. семафор
топорище – сокирильно
топрак – кіннотчик турський
топтати (виноград) – чавити, вичавлювати, вичавити, повичавлювати, зічавлюва-ти, зічавити, позічавлювати, начавлювати, начавити, поначавлювати, почавлюва-ти, почавити, розчавлювати, розчавити, порозчавлювати, (землю) – талувати, ви-таловувати, виталувати, повиталовувати, зіталовувати, зіталувати, позіталовувати, поталовувати, поталувати, сталовувати, етапувати, посталовувати, (кіньми) – дря-сувати, видрясовувати, видрясувати, зідрясовувати, зідрясувати, позідрясовувати, подрясовувати, подрясувати, ґрасувати, виграсовувати, виграсувати, повиграсову-вати, зіграсовувати, зіграсувати, позіграсовувати, пограсовувати, пограсувати, (стежку) – торувати, виторовувати, виторувати, повиторовувати, зіторовувати, зі-торувати, позіторовувати, поторувати, сторовувати, сторувати, посторовувати, уторовувати, уторувати, повторовувати, (траву) – толочити, витолочувати, вито-лочити, повитолочувати, затолочувати, затолочити, позатолочувати, потолочува-ти, потолочити, притолочувати, притолочити, попритолочувати, столочувати, сто-лочити, постолочувати, утолочувати, утолочити, повтолочувати, тратувати, витра-товувати, витратувати, повитратовувати, зітратовувати, зітратувати, позітратову-вати, потратовувати, потратувати, стратовувати, стратувати, постратовувати, (че-ревики) – топтати, дотоптувати, дотоптати, подотоптувати, потоптувати, потопта-ти, розтоптувати, розтоптати, порозтоптувати, стоптувати, стоптати, постоптувати
топтатися – тупцювати, витупцьовувати, витупцювати, повитупцьовувати, затуп-цьовувати, затупцювати, позатупцьовувати, потупцювати, ступцьовувати, ступ-цювати, поступцьовувати, тупцяти, витупцяти, затупцяти, потупцяти, ступцяти, тупкати, витупкувати, витупкати, натупкувати, натупкати, понатупкувати, перету-пкувати, перетупкати, поперетупкувати, потупкувати, потупкати, ступкувати, сту-пкати
топчак – ступачка, кінка, див. тупчак
топчі – гармаш турський
торакопатія (мед.) – грудобіль
торакс (анатом.) – груди
торбаш – старшина турський
таргаш – крамар, гендляр, див. торговець
торгашество – торги, гендель, гендлярство
торговець – див. комерсант, купець
тореадор – бугайозмагун
торжественний – урочистий, див. тріюмфальний
торжество – урочистість, свято
торжествувати – див. ликувати, тріюмфувати
торквемада – кабегіст (еспанський XV ст.)
торментиля (росл.) – куряче зілля
тормоз – гальма, гальмо, гальмівка
тормошити – див. теребити
торнадо – буревій, див. ураган, гураган, буря, метіль
торопити – див. приспішувати, ургувати
торопко – квапно, поквапно, сквапно, похапцем, хапки, хапком, хапкома, див. скоро, наскоро, наспіх, прихватком, стрімголов
торс – тулуб
тортури – див. морд, мордувати
тортурувати – див. мордувати, масакрувати
торчати – тирчати, стирчати, стовбичити, постовбичити, простовбичити, товктися, потовктися, натовктися, потовктися, протовктися, стовктися
торчком – стовбула, коміть головою, див. стойма
тоска – див. печаль, згризота, скорб, ностальгія
тоскувати – див. печалитися, скорбіти, хандрити
тост – заздоровиця
тоталітаризм – всевладство, див. диктатура, автократ, омніпотент, самодержець
тоталітарний – див. тотальний
тотальний – всеохопний, всебічний, всеосяжний, увеський
тотем – герб індійський
точити (гробак) – тлити, витлити, потлити, стлити, (журба) – гризти, загризати, за-гризти, позагризати, зігризати, зігризти, позігризати, угризати, угризти, повгриза-ти, мучити, вимучувати, вимучити, повимучувати, змучувати, змучити, позмучу-вати, намучувати, намучити, понамучувати, перемучувати, перемучити, попере-мучувати, помучувати, помучити, умучувати, умучити, повмучувати, (косу) – ма-нтачити, вимантачувати, вимантачити, повимантачувати, змантачувати, змантачи-ти, позмантачувати, намантачувати, намантачити, понамантачувати, помантачува-ти, помантачити, (ніж) – гострити, вигострювати, вигострити, повигострювати, зі-гострювати, зігострити, позігострювати, нагострювати, нагострити, понагострю-вати, погострювати, погострити
точити – це токар, або з барилка
точка – крапка, цятка
точка – це див. клявзуля, параграф
точність – докладність
точно – докладно, достеменно, нестеменне, достотне, достоту
тошно – нудно, вадно, млосно
тощий – худий, худорлявий, худорлявенький, худючий, худяк, худячок, схудлий, вихудлий, вихуділий, худопахолок, охлялий, усохлий, миршавий, див. сухопарий, чахлий, худосочний,
тощий (земля) – пісна, (кішка) – порожня, (шлунок) – натщий, натщесерце
траверза – тама, трям, поперек
траверсія – див. пародія
травити – труїти, витруювати, витруїти, повитруювати, затруювати, затруїти, по-затруювати, натруювати, натруїти, понатруювати, отруювати, отруїти, поотрую-вати, потруювати, потруїти, протруювати, протруїти, попротруювати, отруювати, струїти, поотруювати, (метал) – щавити, вищавлювати, вищавити, повищавлюва-ти, зіщавлювати, зіщавити, позіщавлювати, нащавлювати, нащавити, понащавлю-вати, пощавлювати, пощавити, (пса) – цькувати, зіцьковувати, зіцькувати, позіць-ковувати, нацьковувати, нацькувати, понацьковувати, поцьковувати, поцькувати, (траву) – спасовувати, спасати, поспасовувати, див. топтати
травити – це шлунок їжу
травка – травичка, травиченька, травиця, травонька
травма (мед.) – ушкода
традиція – звичай
тракт – дорога, шлях, битий шлях, колія, див. шосе, соша
трактат – розправа, розвідка, науковий твір, див. есей
трактат – угода, див. договір
трактир – корчма, шинок, див. кабак, пивна, таверна
трактор – тягачка, див. тралер
тракторист – тягач, (вона) – тягачниця
трактувати – поводитися, повестися, ставитися, поставитися, наставлятися, наста-витися
трактувати – обмірковувати, обміркувати, пообмірковувати, оцінювати, оцінити, пооцінювати, розважати, розважити, порозважати, розглядувати, розглядати, роз-глянути, розгледіти
трактувати – гостити, погостити, частувати, почастувати, призволяти, призволити, попризволяти
тралер – тягачка, див. трактор
трамбівка – довбня, див. баба
трамбувальник – довбняр
трамбувати – толочити, витолочувати, витолочити, повитолочувати, затолочувати, затолочити, позатолочувати, натолочувати, натолочити, понатолочувати, потоло-чувати, потолочити, притолочувати, притолочити, попритолочувати, столочувати, столочити, постолочувати, утолочувати, утолочити, повтолочувати, бутинувати, вибутинувати, вибутинити, повибутинувати, забутинувати, забутинити, позабути-нувати, побутинувати, побутинити, убутинувати, убутинути, повбутинувати
трамвай – електровіз, див. тролейбус
трамплін – стрибня
транжирити – див. розстрачувати
транзит – перевіз
транс... – через..., за...
транс (мед.) – запоморока
трансакція – переніс, угода
трансверсальний – упоперечний
трансгресія – переступ, наступ
трансконтинентальний – черезсуходільний
траскрипція – запис як вимовляється
транслітерація – буквоперепис (як написано)
траслювати – пересилати, переслати, попересилати, розсилати, розіслати, пороз-силати, надсилати, надіслати, понадсипати
трансмісія – передача
транспірація (мед.) – випіт
трансплянтувати – пересаджувати, пересадити, попересаджувати, розсаджувати, розсадити, порозсаджувати, висаджувати, висадити, повисаджувати
транспарант – раштра
транспозиція – переставка
транспорт – перевіз
транспортер (людина) – перевізник, (машина) переніска, подавачка
транспортир – кутомірка
транспортувати – перевозити, перевезти, поперевозити, возити, везти, повозити, вивозити, вивезти, повивозити, відвозити, відвезти, повідвозити, довозити, довез-ти, подовозити, звозити, звезти, позвозити, навозити, навезти, понавозити, приво-зити, привезти, попривозити, розвозити, розвезти, порозвозити, увозити, увезти, поувозити
трансфер – передача, переніс
трансфорація – див. перфорувати
трансформувати – перетворювати, перетворити, поперетворювати, обертати, обе-рнути, пообертати, звертати, звернути, зозвертати, міняти, зміняти, змінити, по-зміняти
трансфузія – перелив
трансцендентний – див. трансцендентальний
трансцендентальний – безмежний, позасвідомний
траншея – рів, див. фоса
трап (корабельний) – сходи, драбина
трапеза – їдження, див. їство
трапезна – їдальня
трапезувати – див. їдати
траса – лінія, слід
трата – витрата, видаток, згуба, збиток, втрата, утрата
тратити – витрачувати, витратити, повитрачувати, страчувати, стратити, постра-чувати, розтрачувати, розтратити, порозтрачувати, утрачувати, утратити, повтра-чувати, тринькати, потринькати, розтринькати, порозтринькувати, див. теряти
траур – жалоба
трафарет – зразок, див. шаблон, модель, макета
(переносно) – узвичаєне, утерте
трафляти – трапляти, трапити, натрапляти, натрапити, понатрапляти, потрапляти, потрапити, утрапляти, утрапити ,повтрапляти
трахати – див. грохати, колотити, шуміти, рокотати
трахеїт (мед.) – дихавкозапал
трахеорагія (мед.) – дихавкокровотеча
трахеотомія ( мед.) – дихавкорозтин
трахея (анатом.) – дихавка
трахкати – див. грохати, колотити, трахати
трахома (мед.) – очезапал
требувати – вимагати, вимогти, домагатися, домогтися, виправляти, виправити, повиправляти, допоминатися, допімнутися, жадати, зажадати, побажати, див. пре-тендувати, упоминатися
тредюніон – союз робітничий, див. юнія, унія
трезор – скарбник, див. касир
трейдмарк – значок торговельний
трейдюнія – див. тредюніон
трек – див. вельодром, циклодром
трелювати – галювати, вигальовувати, вигалювати, повигальовувати, згальовува-ти, згалювати, позгальовувати, загальовувати, загалювати, позагальовувати, пога-льовувати, погалювати, пригальовувати, пригалювати, попригальовувати, тягти, витягати, витягти, повитягати, відтягати, відтягти, повідтягати, дотягати, дотягти, подотягати, затягати, затягти, позатягати, перетягати, перетягти, поперетягати, по-тягати, потягти, притягати, притягти, попритягати, розтягати, розтягти, порозтяга-ти, стягати, стягти, постягати, утягати, утягти, повтягати, див. буксувати
трельяж – гратниця
трен – див. шлейф
тренер – заправляч
трензель – див. вуздечка, удила
тренувати – заправляти, заправити, позаправляти, вишколювати, вишколити, по-вишколювати, див. муштрувати, інструктувати
трепер – мисливець
трепет – трема
трепетати – див. тріпотати, трясти, дрижати
трепло – див. говорун
трест – об’єднання, змова виробень
третирувати – поводитися, повестися, див. дискримінувати, дискредитувати, ігно-рувати, помикати
третього дня – запозавчора
треуголка (кашкет) – триріжка, трикриса
трефа (карти) – жир
трибада – статезбоченка (жінка), див. гомосексуаліст
трибун – див. оратор, спікер, ритор
трибуна – мовниця, кін, поміст
трибунал – суд, див. ареопаг
трибушон – коркотягачка
тривалентний – триздатний, див. валентність
тривіяльний – див. банальний, прозаїчний, шаблонний, трафаретний, стереотип-ний
тригон – трикутник
тригранний – трибічний, трипружний, див. грань, гранний
тридактилічний – трипалий
тридюймовий – трицалевий, див. дюйм
триедричний – триосновний
тризна – поминки, мерлини, див. спомини, панахида
трикімнатний – трисвітличний
трикірій – трисвічниця
трикласний – триклясовий
триковий – див. трикотажний
триколірний – трибарвний, див. кольор, кольоровий
трикотажний – в’язельний
трилогія – трикнижжя
тример – заправляч, виправляч, утинач
триместр – рокотритина
триморфічний – трифоремний
триножити (коня) – путати, попутати, спутувати, спутати, поспутувати
триножник – таган, таганець, див. трипод
трипітака – Біблія буддиська
трипер (мед.) – збур
триплекс – потрійний
триплет – трійчак
трипод – див. триножник
трипса (комаха) – пухироніжка
триптих – потрійний, див. триплекс
триствольний – трицівковий
тристихон – вірш трирядковий
тристоронній – трибічний
тритеїзм – трибожжя, трибожественність
тритомний – трикниговий, див. том
тритрубний (корабель) – тридимарний
трифтонг – тризгук, тризвук
трихологія (мед.) – волосознавство
трихорея (мед.) – лисіння
трихроїзм – трибарвеність
трициклий – триколий, триколесний
триярусний – триперійний, триосадний, триповерховий
трієр – збіжжечистка
тріо – трійця, див. тріюмвірат
тріпати (взуття) – зношувати, зносити, позношувати, (вітром) – метляти, заметля-ти, зметляти, пометляти, розметляти, (вовну) – чухрати, вичухрувати, вичухрати, повичухрувати, зічухрувати, зічухрати, позічухрувати, начухрувати, начухрати, поначухрувати, почухрати, (волосся) – куйовдити, зікуйовджувати, зікуйовдити, позікуйо’вджувати, покуйовджувати, покуйовдити, скуйовджувати, скуйовдити, поскуйовджувати, кудлати, закудлати, зікудлати, покудлати, розкудлати, кудлачи-ти, покудлачувати, покудлатити, розкудлачувати, розкудлачити, порозкудлачува-ти, скудлачувати, скудлачити, поскудлачувати, кудовчити, покудовчувати, поку-довчити ,скудовчувати, скудовчити, поскудовчувати, (коноплю) – тіпати, тіпнути, витіпувати, витіпнути, повитіпувати, натіпувати, натіпати, понатіпувати, потіпу-вати, потіпати, стіпувати, стіпати, постіпувати, (одяг) – дерти, додерати, додерти, пододирати, надирати, надерти, понадирати, обдирати, обдерти, пообдирати, по-дерти, роздирати, роздерти, пороздирати, (плечі) – плескати, плеснути, поплеска-ти, (язиком) – див. говорити
тріпотати (світло) – блимати, блимнути, виблимувати, виблимати, зіблимувати, зі-блимати, наблимувати, наблимати .поблимувати, поблимати, проблимувати, про-блимати, бликати, вибликувати, вибликнути, повибликувати, забликувати, забли-кати, побликувати, побликати, миготати, замиготати, замиготіти, замигтіти, поми-готати, помиготіти, промиготати, промиготіти, мигкотати, мигкотіти, замигкотати, замигкотіти, помигкотати, помигкотіти, промигкотати, промигкотіти, мигтіти, за-мигтіти, помигтіти, промигтіти, мерехтіти, вимерехчувати, вимерехтіти, повиме-рехчувати, замерехчувати, замерехтіти, позамерехчувати, намерехчувати, намере-хтічувати, намерехчувати, померехчувати, померехтіти, примерехчуватися, при-мерехтітися, попримерехчуватися, умерехчуватися, умерехтітися, повмерехчува-тися, див. дрижати
тріскати – див. їдати
тріскати – див. колошматити
тріскатися – лускатися, луснутися, злускуватися, злускатися, позлускуватися, над-лускуватися, надлускатися, понадлускуватися, полускуватися, полускатися, роз-лускуватися, розлускатися, репатися, репнутися, зрепуватися, зрепатися, позрепу-ватися, порепуватися, порепатися
тріскачка – деренчало, торохкало, див. стукалка, (людина) – див. говорун
тріскучий (мороз) – лютий
тріщати – хрумати, хрумнути, вихрумувати, вихрумнути, захрумати, захрумнути, похрумувати, похрумнути, схрумувати, схрумати, посхрумувати, хрумкати, хрум-кнути, вихрумкувати, вихрумкнути, повихрумкувати, захрумкувати, захрумкати, позахрумкувати, похрумкувати, похрумкати, схрумкувати, схрумкати, посхрумку-вати, хрумкотіти, хрумкотнути, захрумкотіти, похрумкотіти, схрумкотіти, хрумті-ти, захрумчувати, захрумтіти, похрумчувати, похрумтіти, схрумчувати, схрумтіти, хрумсати, захрумсувати, захрумтати, похрумсувати, похрумсати, схрумсувати, схрумсати, посхрумсувати
тріщати – лускати, луснути, вилускувати, вилуснути, повилускувати, злускувати, злуснути, позлускувати, налускувати, налускати, поналускувати, полускати, лус-котіти, лускотнути, злускочувати, злускотіти, полускочувати, полускотіти, луща-ти, вилущувати, вилущити, злущувати, злущити, позлущувати, полущувати, по-лущити, лящати, залящувати, залящати, злящувати, злящати, позлящувати, поля-щувати, полящати, хряскати, хряснути, захряскати, зіхряснути, похряскати, хряс-котіти, хряскотнути, зіхряскотіти, зіхряскотнути, шкварчати, зашкварчати, пошк-варчати
тріщати – див. говорити
тріщина – шпара, шпарина, шпаринка, шпарка, шпарочка, щілина, щілинка, щіли-ночка, шкарубина, шкарубинка, шкалубинка, зашкалубинка, скалубинка, розколи-на, розколинка, розпадина, розпадина, див. розщілина, розсілина, щіль, щілка
тріюмвірат – трійця, див. тріо, тріяда
тріюмф – перемогосвято
тріюмфальний – переможний, радісний, урочистий, див. торжествонний
тріюмфатор – переможець
тріюмфувати – див. ликувати, торжествувати
тріяда – трійця, див. тріо, тріюмвірат
тріярій – вояк римський
трогати – дотикати, діткнути, подотикати, потикати, поткнути, дотикатися, дітк-нутися, подотикатися, мацати, мацнути, вимацувати, вимацати, повимацувати, змацувати, змацати, позмацувати, намацувати, намацати, понамацувати, обмацу-вати, обмацати, пообмацувати, перемацувати, перемацати, поперемацувати, пома-цувати, помацати, умацувати, умацати, повмацувати, торкати, торкнути, доторку-вати, доторкнути, подоторкувати, заторкувати, заторкнути, поторкувати, поторк-нути, сторкувати, сторкнути, посторкувати, торкатися, торкнутися, доторкуватися, доторкнутися, подоторкуватися, чіпати, зачіпати, зачепити, позачіпати, дочіпати, дочепити, подочіпати, начіпати, начепити, поначіпати, почіпати, почепити, причі-пати, причепити, попричіпати, учіпати, учепити, повчіпати
трогати (рух) – рушати, рушити, вирушати, вирушити, повирушати, зрушувати, зрушити, позрушувати, порушувати, порушити, (почуття) – зворушувати, звору-шити, позворушувати, розчулювати
троглодит – печернець, печернолюдина
тройка – трійця, див. тріо, тріюмвірат, тріяда
тролейбус – електровіз безрейковий, див. трамвай
тромбоза – кровосцип
тромбон (муз.) – труба
тромтадрат – народовець польський
трон – престіл, стіл
тропа – див. доріжка
тропік
трудитися
тропік – зворотник
тропічний (тепло) – спекотний
трос – див. канат, бечова, вірьовка
тросник – очерет
тростка – ціпочок, див. палка
тростяний – очеретяний
трость – див. палка
тротуар – хідник, див. пішохід
трофей – здобич, винагорода, див. надгорода
трофобіоза – див. симбіоза
трофологія (мед.) – харчезнавство, див. дієтика
трохометр – див. спідометр
труба (машин.) – рура, рурка, (хати) – димар, комин, див. трубка
трубадур – бандуриста, співак, сурмач, пісняр
трубач – сурмач, трембітач, трембітар, див. трубник
трубити – сурмити, висурмлювати, висурмити, повисурмлювати, засурмлювати, засурмити, позасурмлювати, зісурмлювати, зісурмити, позісурмлювати, насурм-лювати, насурмити, понасурмлювати, посурмлювати, посурмити, просурмлювати, просурмити, розсурмлювати, розсурмити, порозсурмлювати, трембітати, витрем-бітувати, витрембітати, повитрембітувати, затрембітувати, затрембітати, позатре-мбітувати, зітрембітувати, зітрембітати, позітрембітувати,, натрембітувати, на-трембітати, понатрембітувати, потрембітувати, потрембітати, протрембітувати, протрембітати, попротрембітувати, розтрембітувати, розтрембітати, пооозтрембі-тувати, див. розтрублювати
трубка – дуда, дудка, дудочка, дуденька, сопілка, сопілочка, сопілонька, сопільчи-на, сурма, суремка, сурмочка, сурмонька, сурмонечка, трембіта, трембітка, трембі-точка, трембітонька, джоломія, джоломійка, джоломієчка, теленька, шипош, див. горн, свирель, флояра
трубник – рурник, див. трубач
трубопровід – рури
трубопрокатний завод – рурня
труборіз (машина) – руровтиначка
трубчастий – рурчаний
трувер – див. трубадур
труд – праця, робота, оруда
трудар – працівник, робітник, наймит
трудартіль – робочеватага, працеватага, див. артіль
труддисципліна – працепослух
трудитися – гарувати, загарувати, зігаровувати, зігарувати, нагаровуватися, нага-руватися, понагаровуватися, погаровувати, погарувати, готувати, виготовлювати, виготувати, повиготовлювати, зготовлювати, наготовлювати, наготовити, понаго-товлювати, поготовлювати, поготовити, приготовлювати, приготовити, поприго-товлювати, уготовлювати, уготовити, повготовлювати, діяти, подіяти, удіяти, за-ходжуватися, заходитися, позаходжуватися, здійснювати, здійснити, поздійснюва-ти, працювати, випрацьовувати, випрацювати, повипрацьовувати, запрацьовувати, запрацювати, позапрацьовувати, напрацьовуватися, напрацюватися, понапрацьо-вуватися, опрацьовувати, опрацювати, поопрацьовувати, перепрацьовуватися, пе-репрацюватися, поперепрацьовуватися, попрацьовувати, попрацювати, розпра-цьовувати, розпрацювати, порозпрацьовувати, спрацьовуватися, спрацюватися, поспрацьовуватися, робити, зробити, вироблювати, виробити, повироблювати, відроблювати, відробити, повідроблювати, дороблювати, доробити, подороблюва-ти, нароблювати, наробити, понароблювати, оброблювати, обробити, пооброблю-вати, перероблювати, переробити, поперероблювати, пороблювати, поробити, прироблювати, приробити, поприроблювати, пророблювати, проробити, попроро-блювати, розроблювати, розробити, порозроблювати, творити, витворювати, вит-ворити, повитворювати, натворювати, натворити, понатворювати, перетворювати, перетворити, поперетворювати, потворю’вати, потворити, створювати, створити, постворювати, утворювати, утворити, поутворювати, див. організовувати, реалізу-вати, формувати, реформувати
трудити – це див. мозолити
трудівник – див. трудовик, трудящий
трудний – важкий, тяжкий, сутужний, скрутний, див. утруднений
трудний – це хворий
трудність – див. труднощі
труднощі – скрута, скрутність, сутуга, сутуж, сутужність, тягар, тяжкість, важ-кість, клопіт, турбота, тарапата, завада, перешкода, перепона, див. біда, нужда, утруднення
трудовий – працюючий, робітний
трудовик – див. трудящий, трудівник
трудовитий – див. трудолюбивий, роботящий
трудодень – працедень, в СССР – дармодень
трудолюбивий – працьовитий, робучий, беручкий, запопадливий, кукібний, рете-льний, див. роботящий, старатель, ретивий
трудяга – роботяга
трудящий – працюючий, див. роботящий, трудолюбивий
труженик – див. трудящий
труп – мрець, мерляк, мертвяк, померлий, умерлий, небіжчик, (дитини) – мерча, мерчик, (худоби) – падло, падлина, стерво, стерв’ятина, див. мертвець, умерший
трупарня – мертв’ячня, див. морг
трус – боягуз, страхопуд, страхополох, страшко, харапуда, див. панікер
трус – це обшук
труси – штанці, див. панталони
труситися – див. дрижати, трепетати
трусливий – лякливий, полохливий, боягузливий, харапудний, див. боязливий
труха – потерть, потеруха, потрух, порохня, порохно, трина, див. гниль
трухлявий – порохнявий, зрешілий
трухлявіти – порохнявіти, попорохнявіти, спорохнявлювати, спорохнявіти, поспо-рохнявлювати
трущоба – див. глущ
трюїзм – загальновідоме
трюк – штучка, див. фокус
трюкач – штукар, див. жонглер, фокусник
трюм – кадовб, кадіб
трюмо – дзеркало
трюфель – печериця
тряпка – ганчірка, ганчірочка, ганчір’я, ганчіряччя, шмата, шматина, шматинка, шматка, шматянка, шмаття, вереття, див. лахміття. стряп’я, хламіття
трясилка – труска
трясти – драгліти, видраглювати, видрагліти ,зідраглювати, зідрагліти, подраглю-вати, подрагліти, термосити, зітермошувати, зітермосити, позітермошувати, поте-рмошувати, потермосити, розтермошувати, розтермосити, стермошувати, стермо-сити, постермошувати, тіпати, тіпнути, витіпувати, витіпати, повитіпувати, наті-пувати, натіпати, понатіпувати, перетіпувати, перетіпати ,поперетіпувати, потіпу-вати, потіпати, стіпувати, стіпати, постіпувати, торгати, торгнути, торгонути, ви-торгувати, виторгнути, поторгувати, поторгнути, сторгувати, сторгнути, посторгу-вати, торсати, торсонути, поторсувати, поторсати, сторсувати, сторсати, посторсу-вати, трусити, труснути, трусонути, витрушувати, витрусити, повитрушувати, на-трушувати, натрусити, понатрушувати, обтрушувати, обтрусити, пообтрушувати, отрушувати, отрусити, пострушувати, перетрушувати, перетрусити, поперетруси-ти, поперетрушувати, потрушувати, потрусити, притрушувати, притрусити, по-притрушувати, розтрушувати, розтрушити, порозтрушувати, струшувати, струси-ти, пострушувати, утрушувати, утрусити, повтрушувати, хибати, хибнути, хибо-нути, похибувати, похибати, розхибувати, розхибати, порозхибувати, схибати, схибати, посхибати
трястися – тремтіти, затремтіти, потремтіти, перетремтіти, тіпатися, потіпуватися, потіпатися, стіпуватися, стіпатися, постіпуватися, труситися, потрушуватися, по-труситися, перетрушуватися, перетруситися, струшуватися, струситися, струсну-тися, струсонутися, струхнутися, типтися, натиптуватися, натиптися, понатипту-ватися, потиптуватися, потиптатися, стиптуватися, стиптатися, постиптуватися
трясучка – див. лихорадка, малярія, пірексія
туалета – чепурня, див. убиральня
туберкульоза – сухоти, див. чахотка
тугий – тужавий, цупкий, пружний, пружкий, твердий, згуслий
тугий – це глухенький
тугодум – тума, див. дурак, безтолковий, недоумок, ідіот
тугоплавкий – тяжкотопний
тужурка – коротчик, кабат, див. одіяння
туз – ас
туземець – тубілець, див. аборигент, автохтон
тузлук – ропа, (хемічн.) – луг
туїзм – див. альтруїзм
тук – погній
туловище – тулуб
тулумбаш – учтакерівник, див. тамада, тоастмайстер
тумба – стовпець
тупак – див. дурак, ідіот, недоумок
тупик – притока, безвихідь, сліпий кут
тупиця – див. тупак
тупість (розум.) – бевзність, благуватість, дурнота, дуркуватість, йолопство, недо-тепність, нездарність, придуркуватість, шелепність, див. кретин, дурак, ідіот, не-доумок
тупіт – див. топіт
тупіти (голову) – хнюпити, зіхнюпувати, зіхнюпити, позіхнюпувати, охнюпувати, охнюпити, похнюпувати, похнюпити, (ніж) – тупішати, потупішувати, потужіша-ти, ступішувати, ступішати, поступішувати, (розум) – туманіти, затуманювати, за-туманіти, позатуманювати, потуманювати, потуманіти, стуманювати, стуманіти, постуманювати
тупоголовий – див. тугодум
туполобий – див. тугодум
туподумний – див. тугодум
тупоумний – див. тугодум
тупчак – див. топчак
тура – черга, коло
турецький – турський
турист – мандрівник, мандрика, відвідувач, оглядач, подорожник
турне – подорож
турнір – змаг, герць, розигри, див. матч, розиграш
турнус – черга, зміна, див. порядок
турок – турчин, турок, (вона) – туркеня, (воно) – турченя, турченятко
тусклий – тьмявий, тьмяний
тускніти – тьмянішати, затьмянішувати, затьмянішити, позатьмянішати, потьмя-нішувати, потьмянішити, стьмянішувати, стьмянішати, постьмянішувати, темряві-ти, затемрявлювати, затемрявіти, позатемрявлювати, потемрявлювати, потемряві-ти, стемрявлювати, стемрявіти, постемрявлювати, темнішати, затемнішувати ,затемнішати, позатемнішувати, потемнішувати, потемнішати, стемнішувати, сте-мнішити, постемнішувати, сутеніти, зісутеню’вати, зісутеніти, позісутенювати, посутенювати, посутеніти, див. тьмити
тутове (дерево) – морва, див. шовковиця
туфля – патинок, капця, чув’як, мешта, виступця, шкраб
тухнути – гаснути, вигасати, вигаснути, повигасати, догасати, догаснути, подога-сати, загасати, загаснути, позгасати, погасати, погаснути, пригасати, пригаснути, попригасати
тухнути – гнити, загнивати, загнити, позагнивати, надгнивати, надігнити, понадг-нивати, псуватися, зіпсовуватися, зіпсуватися, позіпсовуватися, попсовуватися, попсуватися
туча – хмара, хмарка, хмарочка,
тучний – тлустий, гладкий, грубий, див. ситий, жирний, товстий
тучний – хмарний, зливний
туш – привіт (музичний), див. фанфара
туш – чорнофарба
туша (м’яса) – стяг
тушити – гасити, вигашувати, вигасити, повигашувати, догашувати, догасити, по-догашувати, загашувати, загасити, позагашувати, згашувати, погашувати, погаси-ти, пригашувати, пригасити ,попригашувати ,угашувати, угасити, повгашувати, див. тухнути, (кухн.) – тушкувати, витушковувати, витушкувати, повитушковува-ти, затушковувати, затушкувати, позатушковувати, натушковувати, натушкувати, понатушковувати, потушковувати, потушкувати, притушковувати, притушкувати, попритушковувати, утушковувати, утушкувати, повтушковувати
тушувати – темнити, затемнювати, затемнити, позатемнювати, див. заминати
туя (дерево) – живучка
тшетно – марно, намарно, даремно, надаремно
тюк – багул, пака
тюмор (мед.) – пухлина
тюрбан – завивало, див. чалма
тюремник – в’язничий
тюрма – в’язниця, буцерагня, хурдига, цюпа, чорна, Іванова хата, див. арештант-ська, каземат, каталажка
тяготіти – тяжити, затяжувати, затяжити, позатяжувати, натяжувати, натяжити, понатяжувати, обтяжувати, обтяжити, пообтяжувати, перетяжувати, перетяжити, поперетяжувати, потяжувати, потяжити, стяжувати, стяжити, постяжувати, утя-жувати, утяжити, повтяжувати, важити, заважувати, заважити, позаважувати, зва-жувати, зважити, позважувати, наважувати, наважити, понаважувати, переважува-ти, переважити, попереважувати, поважувати, поважити, уважувати, уважити, по-уважувати
тяж – тяжа, вагітність, тягітність
тяжба – суд, судова, судовище, судочинство, тяганина, див. судилище, ареопаг, трибунал
тьма – темрява, пітьма
тьміти – див. тускніти
тьотя – тетя, тітка, тіточка, тітуня, тітунця, тітуся, тітусенька, тітусечка, вуйна, вуйнина, вуйночка, дядина, дядинка, дядиночка, стрийна, див. Цьоця

 

Пошук на сайті

Що маємо